Pareto’nun 80’e 20 kuralı: Pareto İlkesi. Кофе pareto


Endüstri Mühendisliği: PARETO ANALİZİ

PARETO ANALİZİ

Problem çözmek, başarı durumunu gözlemek veya problemin temel nedenini belirlemek için bir başlangıç noktası seçmek amacıyla tüm problemlerin veya şartların bağıl önemini göstermek için kullanılır.  Kontrol çizelgeleri veya diğer veri toplama formlarına dayanılarak yapılan Pareto diagramları bize dikkatimizi hangi önemli problemlere vereceğimiz konusunda yardım eder.  Pareto diyagramı, bir problemin önemli sebeplerini daha az öneme sahip olan sebeplerden ayırt etmekte kullanılan bir çubuk diyagramıdır. Bu diyagram giderek azalan bir düzende bilgi verir. Pareto diyagramı aynı zamanda takım çalışması için önemli problemlerin belirlenmesinde kullanılan bir araçtır. Pareto analizi ilk defa İtalyan ekonomist Wilfredo Pareto tarafından kullanılmıştır.Çalışma hayatında bir çok sorunla karşılaşılır. Sorunların nedenleri genellikle Pareto prensibine uygundur. Pareto prensibi; problemlerin büyük bir kısmının genellikle birbiri ile bağlantılı az sayıdaki ancak baskın (dominant) nedenden kaynaklandığını ifade eder. "80/20 kuralı" olarak da adlandırılan bu kalite aracı, "problemin %80’lik kısmına %20’lik aktivitenin neden olması ve bu önemli %20’lik payın üzerinde yoğunlaşılması" anlamına gelmektedir. Pareto diyagramları büyük kayıplara neden olan küçük sorunların belirlenmesine olanak sağlar. Pareto analizinde olaylar sıklık, zaman ve önem sırasına göre grafik üzerinde sıralanır. Bu şekilde oluşturulan tablonun en belirgin özelliği, sıralamayı göstermesidir. Olayların sıklık sırasına göre sıralanması, hangi sorunun daha önce ele alınması gerektiği hususunda konu üzerinde çalışanlara yardımcı olur. Yüzde onluk bir öneme ve önceliğe sahip bir probleme zamanın yüzde sekseninin ayrılması rasyonel olmayacaktır. Sorunların önem ve öncelik sırasına göre çözülmesi daha rasyonel bir davranış olup, pareto analizi bize bu imkanı verecektir. Pareto diyagramının amaca hizmet eder nitelikte oluşturulabilmesi için, sebeplerin önem sırasına göre gösterilmesi gerekir. Sebep-sonuç analizinden sonra, sorunların temel sebeplerinin belirlenmesine gerek vardır. Pareto diyagramının oluşturulmasında izlenmesi gereken adımları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür : -Yoğun işlemlere ilişkin sorun ve süreçlerden başlanmalıdır. Bu nedenle, Pareto diyagramının sebep-sonuç analizinden sonra yapılması faydalı olacaktır. Sorunlarla ilgili veriler kategorize edilmelidir. -Toplanan verilerle elde edilen kategoriler azalan sırada diyagrama yerleştirilmeli ve verilerin toplam içindeki yüzdesi hesaplanmalıdır. -Diyagramın dikey eksenine ölçülen olayın, ölçüm birimi veya adı yazılmalıdır. Eksen sıfırdan başlayarak tüm oluşumların toplamının kaydedilebileceği eşit aralıklara bölünmelidir. -Diyagramın yatay ekseni eşit aralıklarla bölünerek her aralık değişik kategorileri ifade edecek şekilde tanımlanmalıdır. -En sık tekrarlanan kategori en solda yer alacak şekilde ve azalan seyir ile sağa doğru daha düşük frekanslı kategorilerle devam edilmelidir. Pareto Diyagramı Nasıl uygulanır ? 1.Karşılaştırılacak problemleri beyin Fırtınası  veya varolan verileri kullanarak  seçin.  2.Ölçüm karşılaştırması için yıllık maliyet veya sıklık gibi bir standart seçin,  3. Çalışılacak zaman periyodunu seçin, 8 saat, 5 gün, 4 hafta, ... gibi.  4. Her kategorideki gerekli verileri bir araya getirin.  5. Diğer tüm kategorilere bağıl olan her kategorinin sıklığını veya maliyetini karşılaştırın.  6. Kategorileri azalan sıklık veya maliyetlerine göre, soldan sağa yatay bir eksende sıralayın. En az madde içeren kategoriler, en sağda son bar olarak birbirinin içine alınabilir. Ölçüm birimini dikey eksene çizin  7.En uzun bar'ın üstünden, soldan sağa doğru, kategorilerin kümülatif sıklığını veren bir çizgi eklenebilir. Bu hat,  "Toplamın ne kadarı ilk 3 kategori ile açıklanır?" gibi sorulara cevap verir.  Pareto analizinin faydaları şöyle sıralanabilir : 1.      Problem üstünde en önemli etkiye sahip olan faktörü belirlemek 2.      Problemleri listelemek ya da sebepleri tablolamak ve her biri için oluşan hata sayısını saptamak 3.      Önem sırasına göre tablo oluşturmak 4.      Listedeki toplam hata sayısını belirlemek 5.      Her bir problemin gösterdiği % oranlarını hesaplamak 6.      Herhangi bir takım çalışmasında ortak bir karar almak ya da bir yolda birleşmek 7.      Pareto diyagramının oluşturulmasında dikkat edilmesi gerekli noktaları da göz önüne alarak izlenmesi gereken adımları aşağıdaki şekilde sıralamak olasıdır. 8.      Çalışan problemler veya prosesler seçilmelidir. Bölünebilir verilerde kategorilerin türü doğru olarak belirlenmelidir. 9.      Yatay eksende % oranı, düşey eksende aktivite ya da sebebin gösterildiği diyagram oluşturulmalıdır 10.  Yatay eksen eşit aralıklara bölünerek her çubuk değişik kategorileri ifade edecek şekilde tanımlamalıdır 11.  En sık tekrarlanan kategori en solda yer alacak şekilde ve azalan genlikte sağa doğru daha düşük frekanslı kategorilerle devam edilmelidir. Kolay tanımlama için her çubuğu adlandırmakta fayda vardır. 12.  Diyagramın anlamlı bir başlıkla sunumu önemlidir. 13.  Eğer pareto önemsizlikleri önemlilerden ayırmıyorsa verilerin değişik kategorilere ayrılması gereklidir. Bir hastanede malzeme stoklanması için ABC ANALİZİ (Pareto Prensibi, 80-20 Kuralı) Bu metotta, ilk adım olarak malzemelerin yıllık parasal hacimleri hesaplanır:Yıllık Parasal Hacim = Yıllık Kullanılan Malzeme Miktarı X Birim Maliyet Sonra, yıllık parasal hacmine bakarak malzemenin “kritik” olup olmadığı belirlenir:Toplam envanter maliyetinin %70-80’ini oluşturan malzeme, “kritik” kabul edilir.Bu metot ile depodaki mallar, yıllık kullanımlarına göre üç gruba ayrılırlar:                                                                  A sınıfı malzemeler, sayı olarak stoklanan toplam malzemenin %10-20’sini kapsarken, yıllık kullanım değeri (yıllık parasal hacim) olarak harcamaların %70-80’ini oluşturur =KRİTİK.           B sınıfı malzemeler, kullanım değeri ve miktarı olarak % 20-30’luk ortalama bir kullanılma hızına sahiptir.                                                                                                                                  C sınıfı malzemeler ise, düşük bireysel kullanım gösteren ve malzemenin yaklaşık %60 gibi bir çoğunluğunu oluşturan kalemleri içerir ki bu da harcamaların %25’inden azına karşılık gelir. Kritik olarak adlandırılan ve malzemenin %20’sini oluşturan A tipi malzeme, önemli kabul edilerek yakın takip uygulanırken, tüm malzemenin %80’ini oluşturan B ve C tipi malzemeye çok fazla kaynak harcamayı gerektirmeyen takip politikaları uygulanır. Stoktaki değişik malzemeler bu yaklaşımla sınıflanırsa, en pahalı kalemleri (A sınıfı) görme, böylece bu kalemleri sık sık kontrol ve takip ederek minimum stok yaratma imkanını bulabiliriz. C sınıfı mallar için kontrol periyodik olarak yapılabilir ve daha büyük bir stok yıl boyunca muhafaza edilebilir. Bunun sebebi, düşük değerli kalemler için büyük bir stokun daha ekonomik olmasıdır.

endustrimuhendisligi.blogspot.ru

Pareto Analizi / 80-20 Kuralı / ABC Analizi | Ahmet AKSOY

Merhaba Arkadaşlar.. Bugün Endüstri Mühendislerinin sıklıkla duyduğu, kolayca anlaşılan ve kullanışlılığıyla tanınan yedi kalite kontrol aracından biri olan Pareto Analizini birlikte ele almaya ne dersiniz?

Pareto analizi ya da pareto diyagramı bir sorunun önemli sebeplerini, nispeten daha önemsiz sebeplerden ayırmak için kullanılan bir çubuk diyagramı ve kalite diyagramıdır.. Bizimde Cupcake projesinde yaptığımız gibi sıklıkla takım çalışmalarında kullanılır.

İsmini nereden almış peki?

Tahmin ettiğimiz gibi bunu yapan kişiden almış. Şöyle ki İtalyan ekonomist Wilfredo Pareto 1897 yılında gelir dağılımının eşit olmadığını göstermek amacıyla bir formül geliştirmiştir. Ardından 1907 yılında Pareto’nun teorisine benzer bir teoriyi de Amerikan iktisatçı M.C. Lorenz grafik olarak kullanmıştır. Bu iki iktisatçının kullandığı bu oran 20/80 olarak açıklanmıştır. Bu açıklamayla gelirin %80’lik kısmının toplumdaki %20 lik bir gruba ait olduğu hipotezi ortaya atılmıştır. Dr J.M. Juran ortaya atılan bu hipotezi kalite kontrol alanında uygulamıştır. Daha sonraki zamanlarda sadece kalite kontrolde değil hayatın diğer alanlarında da kullanılabilecek olan bu ilkeye Juran, pareto ilkesi adını vermiştir.

   “Normal dağılımda sebeplerin en önemli %20’si, sonuçların %80’ini sonra gelen %30’u, sonuçların %15’ini ve geri kalan %50’si ise sonuçların sadece %5’ini oluşturmaktadır”.

Maliyetin yaklaşık %80’ninin elemanların sadece %20’sinden kaynaklandığı veya servetin yaklaşık %80’inin nüfusun %20’sinin elinde olduğu gibi durumlar da bu konuya birer örnektir. 80/20 oranı yaklaşık ve sembolik bir değer olup elinizdeki veriye ve örnek olaya bağlı olarak oranlar aşağı veya yukarı değişebilir. Bu oranlar sebebiyle pareto prensibine literatürde “80-20”, “90-10 “ kuralı veya “70-30 “ kuralı da denir.

Pareto analizinin faydaları nelerdir?

 • Problem üstündeki en önemli sebebi belirlemek
 • Bütün problemleri listelemek
 • Problemlerin oranlarını ve önem derecelerini görmek
 • Bir takım çalışmasını yönlendirmek

Nasıl oluşturulur?

 • Üzerinde çalışılacak sorunlar doğru olarak belirlenir ve liste haline getirilir.
 • Sebeplerin belirli bir süredeki karşılaşılma sıklığı ölçülür.
 • Sebepler önem sırasına göre sıralanır.
 • Kümülatif dağılımlar yapılır.
 • En son grafiği çizilir.

Grafik nasıl çizilir?

 • Belirlediğimiz sorunların % lik oranını yatay eksen üzerinde belirtiriz. Düşey eksen üzerinde ise sebebin işaret edildiği diyagram çizilir.
 • Yatay eksen eşit aralıklara bölünür. Böylece her çubuk, farklı kategorileri temsil eder.
 • Sıklıkla karşılaşılan sorunları soldan sağa doğru sıralarız.
 • Diyagram, sonuç odaklı olmalı ve buna göre başlıklandırılmalıdır.
 • Adım adım bir ÖRNEK üzerinden anlatmak gerekirse:

Bir Cupcake fabrikasında meydana gelen kusurları inceleyerek müşteri memnuniyetini artırmak ve hata oranını en aza indirmek için dikkatimizi vermemiz gereken alanları bulmaya çalışıyor olalım. Meydana gelen kusurlara bakarak en önemli kusurları ve bunların sayısını aşağıda tablodaki şekilde belirlemiş olalım.

 • Sonrada çizgi grafiği yapılır.

Sanırım Pareto Analizini az çok anladık diye düşünüyorum. Unutmayalım ki Pareto Analizini hayatımızda da uygulayabiliriz. Çoğumuz mutluluğu arıyoruz birimiz sormuyor ki yaptığın şeylerin ne kadarı mutsuz ediyor seni diye. Şimdi biz soralım kendimize. Yaptıklarımın ne kadarı beni mutsuz ediyor?

Bence bu soruya cevap vermemiz için mutsuzluğumuzun %80 ni yaptıklarımızın % 20sinden kaynaklanıyor ve bunu bulduğumuzda mutluluğa açılan kapıya ulaşmış olacağız. Yaptıklarımızın 80-20 oranını bulmak dileğiyle.

Kaynak; industryolog

Toplam Okunma Sayısı: 4.142

www.ahmetaksoy.com.tr

Pareto grafiği oluşturma - Office Desteği

Pareto grafiği oluşturma

 1. Verilerinizi seçin. Genellikle metin (kategoriler) ve sayılardan birini içeren bir sütun seçersiniz. Ardından bir pareto grafiği aynı kategorileri gruplandırır ve karşılık gelen sayıları toplar.

  Yukarıdaki örnek grafiği oluşturmak için kullanılan veriler

  Hem sayılardan hem de bunlara karşılık gelen metin kategorilerinden birini seçmek yerine iki sayı sütunu seçerseniz, Excel verilerinizin grafiğini aynı histogram gibi bölmeler halinde oluşturur. Daha sonra bu bölmeleri ayarlayabilirsiniz.

 2. Ekle > İstatistik Grafiği Ekle’ye tıklayın, ardından Histogram altında Pareto’yu seçin.

  Ayrıca, Pareto grafiği oluşturmak için Önerilen Grafikler altında Tüm Grafikler sekmesine de tıklayabilirsiniz (Ekle > Önerilen Grafikler > Tüm Grafikler sekmesine tıklayın).

İpucu: Grafiğinizin görünümünü özelleştirmek için Tasarım ve Biçimlendirme sekmelerini kullanın. Bu sekmeleri görmüyorsanız şeride Grafik Araçları menüsünü eklemek için Pareto grafikte herhangi bir yere tıklayın.

Bölmeleri yapılandırma

 1. Grafiğin yatay eksenine sağ tıklayın, Ekseni Biçimlendir >Eksen Seçenekleri'ne tıklayın.

 2. Aşağıdaki bilgileri kullanarak, Ekseni Biçimlendir görev bölmesinde istediğiniz seçenekleri belirtin.

  Kategoriye Göre    Hem veriler hem de metinler çizildiğinde varsayılan ayar budur. Metin kategorileri yatay eksene çizilir ve azalan düzende çizilir.

  İpucu: Metin dizelerinin kaç kez göründüğünü saymak için, bir sütun ekleyin ve bu sütunu “1” değeriyle doldurun; ardından Pareto grafiğini çizin ve bölmeleri Kategoriye Göre ayarlayın.

  Otomatik    Tek veri sütunuyla çizilen Pareto grafiklerinde varsayılan ayar budur. Bölme genişliği, Scott’ın normal başvuru kuralı kullanılarak hesaplanır.

  Bölme genişliği    Her aralıktaki veri noktalarının sayısı için pozitif bir ondalık sayı girin.

  Bölme sayısı    Pareto grafiği için bölme sayısını girin (taşma ve yetersizlik bölmeleri de içinde). Bölme genişliği otomatik olarak ayarlanır.

  Taşma bölmesi    Kutuya tıklayarak, ilgili kutudaki sayının üstündeki tüm değerler için bir bölme oluşturun. Bu değeri değiştirmek için, kutuya ondalık bir sayı girin.

  Aşağı taşma bölmesi    Kutuya tıklayarak, ilgili kutudaki sayının altında veya bu sayıya eşit tüm değerler için bir bölme oluşturun. Bu değeri değiştirmek için, kutuya ondalık bir sayı girin.

Excel 2016'da histogram oluşturmak için kullanılan formüller

Scott’ın normal başvuru kuralı:   

Scott’ın normal başvuru kuralı, Pareto grafiğinin veri kümesine göre varyansında sapmayı en aza indirmeyi dener ve bu arada da verilerin normal dağılımlı olduğunu varsayar.

Taşma Bölmesi   

Aşağı Taşma Bölmesi   

support.office.com

Pareto Analizi(80/20 Kuralı) Nedir? Nasıl Uygulanır? – DUYGU DOĞAN

Herkese merhabalar bu yazımla birlikte kalite kontrol araçlarından biri olan Pareto’yu tanıyacağız. Fayda görmeniz dileğiyle 🙂

Pareto analizi, bir sorunun önemli sebeplerini, nispeten daha önemsiz sebeplerden ayırmak için kullandığımız bir çubuk diyagramı’dır.Bu prensip, İtalyan ekonomist Vilfredo Paretonun adını taşımaktadır.

Pareto analizinde, 80 / 20 olarak bilinen bir kural bulunmaktadır. Buna göre, birçok olayda sonuçların %80’i, nedenlerin %20’sinden kaynaklanmaktadır. Yöntemin doğruluğunu tasdik eder nitelikte olarak, Paretonun gözlemine göre, İtalya’nın bütün “gelirinin %80ine, İtalyan nüfusunun sadece %20’si” sahip bulunmaktadır.

Pareto’nun temelinde sonuçların çoğuna nedenlerin çok az ama önemli bir kısmının etki ettiğini görürüz.

80/20 oranı yaklaşık ve sembolik bir değer olup elimizdeki veriye ve örnek olaya bağlı olarak oranlar aşağı yukarı değişebilir. Bu oranlar “80-20″,”90-10″,”70-30” olarak da karşımıza çıkabilir.

“Normal dağılımda sebeplerin en önemli %20’si, sonuçların %80’ini sonra gelen %30’u, sonuçların %15’ini ve geri kalan %50’si ise sonuçların sadece %5’ini oluşturmaktadır”.

FAYDALARI NELER?

 • Öncelikli olarak, problem üzerinde en çok etkisi olan faktörü göz önüne getirir.
 • Problemleri listelemek ve karşılaştırma yapabilmek adına önemli bir gereç niteliği taşır.
 • Yine problemlerin ve faktörlerin önemine göre tablo oluşturma fırsatı sunar.
 • Oluşturulan listedeki toplam hata sayılarını da hesaplar. Ayrıca, çalışma içindeki her bir problemin ayrı ayrı yüzdelerini de hesaplamaktadır.
 • Yapılacak olan bir takım çalışmasında ise izlenecek ortak yolu belirlemede yardımcı olur.

NASIL HAZIRLANIR?

 • Yöntemi kullanmaya başlamak için üzerinde çalışacağımız bilgileri içeren bir liste yaparız. 
 •  Bu liste üzerinde bizim için önemli olan değişkeni tespit ederiz.
 • Bu önemli kritere göre büyükten küçüğe listeyi sıralarız.
 • Önemli kriter olan değişkenin kümülatif toplamını alırız ve bunu orantısal olarak da belirtiriz

ÖRNEK

Bir restoranda müşterilerin şikayetlerini inceleyerek müşteri memnuniyetini artırmak için dikkatimizi vermemiz gereken alanları bulmaya çalışıyor olalım. Müşterilerimize anket yaparak şikayet edilen hususları ve bunların sayısını aşağıdaki tablodaki şekilde belirlemiş olalım. Öncelikle şikayet sayısına göre azalan şekilde veriyi sıralayalım

Listenin sağına her bir şikayetin toplam şikayete oranını ve birikimli yüzdeleri gösterecek şekilde sütunlar ekleyelim.

Sonra da sorunları sınıflandıralım. Değerlendirme kişiye göre değişebilir ancak bu örnekte toplam 14 şikayet gerekçesinden yalnızca ilk 4 tanesi tüm şikayetlerin %78’ine denk gelmektedir. Sonraki 3 şikayeti de eklediğinizde şikayetlerin %90’ının sadece bu 7 husustan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Pareto prensibi yalnızca bir sonuç göstermek için değil, çıkan sonuçlara göre kararlar alınmasına yardımcı olmak için kullanılmalıdır. Bu örnekten çıkarılan sonuca göre restoran sahibinin elindeki personel, zaman ve parasal kaynağa bağlı olarak en azından ilk 4 şikayet konusunda (sarı renkli) iyileştirici tedbirler alması beklenmelidir. Bu konularda alınan tedbirlerden sonra hala imkan varsa ikinci grup (turuncu renkli) şikayetler konusunda da bazı tedbirler uygulamaya koyabilir. Ancak bir sınır belirleyip artık iyileştirme çalışmasını o noktada bırakmalıdır. Örnekte az şikayet alan konularla da ilgilenilmesi restoran işletmesini başka faaliyetlerinde zaafiyete uğratma riski taşıyabileceği gibi elde edilecek marjinal fayda bakımından da etkin bir karar olmayacaktır.

Bu yazımında burada sonuna geliyorum arkadaşlar bir sonraki yazımda görüşmek üzere sağlıcakla kalın 🙂

 

Kaynakça: http://paretoanalizi.blogspot.com.tr/ 

https://www.bilgiustam.com/

Bunu beğen:

Beğen Yükleniyor...

İlgili

duygudogan.wordpress.com

Pareto Analizi - 80/20 Prensibi

Bu yazıyı okumanız için gereken zaman yaklaşık 3 dakikadır.

“Evren bizimle barbut oynuyor; ancak zarlar hileli. Ana hedef, hangi kurala göre hile yapıldığını bulmak ve bunları kendi amaçlarımız için nasıl kullanabileceğimizi keşfetmektir.”  – Joseph Ford

İtalyan ekonomist ve matematikçi Vilfredo Pareto, 1897 yılında İtalya’daki servetin %80’ine İtalya’daki nüfusun %20’sinin, İngiltere’deki toprakların %80’ine ise İngiltere’deki nüfusun %20’sinin sahip olduğunu ve servet dağılımına ilişkin daha sonraki incelemelerinde de bu oranların genelde aynı olduğunu gözlemledi. Pareto daha sonra, bahçesinde ektiği bezelye tohumlarının %20’sinin, mahsulün %80’ini verdiğini de tespit etmesiyle birlikte bu incelemelerinden önemli azınlık ile önemsiz çoğunluğa ilişkin matematiksel bir modelin var olabileceğini keşfetti ve ulusal servete ilişkin dağılım teorisini içeren modelini, Cours d’Economie Politique isimli yapıtında yayınladı.

Aslında Pareto’nun matematiksel modelinin 80/20 kuralıyla bağlantısı, Joseph M. Juran’nin gözlemleri ve bu gözlemlerine ilişkin yazılarının sonucunda gerçekleşti ve önemli azınlık (%20) ile önemsiz çoğunluğa (%80’e) ilişkin bu prensibin adına da Pareto prensibi ismi bizzat Juran tarafından verildi.

Pareto prensibi olarak da bilinen 80/20 kuralının önemi, bir kuşak boyunca fark edilmedi. Özellikle ABD’de birkaç ekonomist bunun önemini fark etmesine rağmen 80/20 kuralının canlanması ancak II. Dünya Savaşı’ndan sonra gerçekleşebildi.

Vilfredo Pareto

Ekonomi biliminde çıktıların %80’inin, girdilerin %20’sinden; sonuçların %80’inin nedenlerin %20’sinden kaynaklanacağı fikrinden doğan  ve ekonomi bilimi literatüründe 80/20 kuralı olarak da ifade edilen Pareto Yasası, kütüphane ve bilgi bilimi literatüründe, genellikle 80/20 kuralı olarak geçmekte olup bu kural, ürünlerin %80’inin, kaynakların %20’si tarafından gerçekleştirilebileceği fikrine dayanmaktadır.

Bu yazının giriş bölümü aşağıdaki çalışmadan alıntılanmıştır. Çalışmanın detaylarını incelemek için bağlantıyı kullanabilirsiniz. www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/122/120

Elbette ilke kesin olarak 80 ve 20 sayılarının kendisi üzerine odaklanmıyor. Girdiler ve çıktılar arasındaki dengesizlik ilişkisi 65/35, 75/25, 70/30 veya aradaki sayıların herhangi bir kümesi şeklinde de olabilir. Ve yüze tamamlanması da her zaman gerekli değildir, yüz sadece algılamada kolaylık sağladığı için kullanılmaktadır.

İlke şunu diyor: Nedenler ve sonuçlar arasındaki dengesiz orantı kaçınılmazdır.

Richard Koch tarafından kaleme alınan “80/20 İlkesi: Daha Azıyla Daha Çoğunu Elde Etmenin Sırrı”adlı kitap aslında bu konuyu birazda gündelik yaşantımıza dahil ederek incelemekte. Kitaba göre, Pareto ilkesi ilginç bir biçimde hayatın hemen hemen her alanında işlemekte.

Örneğin dünyanın enerji üretiminin yüzde 80’i dünya nüfusunun yüzde 15’i tarafından tüketilir. Trafik tıkanıklarının yüzde 80’i yolların yüzde 20’sinden kaynaklanır. Bilim insanlarının yüzde 20 sinden az bir kısmı, önemli bilimsel gelişmelerin yüzde 80’ini üretir. Bu örnekler uzayıp gidebilir.

Unutmayalım bu ilke yaşamdaki dengesizlik prensibini anlamamıza yardımcı olduğu kadar, aslında hayatımızdaki ve günlük yaşantımızdaki birçok etkinin yalnızca %20 kadarının gerçekten önemli olduğuna, kişisel zaman yönetimimiz için bu %20’lik kısma ağırlık vermenin gerekliliğine de vurgu yapıyor.

Aşağıdaki kısa videoda bu örneklere vurgu yapmakta. İnternette yapacağınız kısa bir araştırmada daha fazla sonuca da ulaşabilirsiniz.

Matematiksel

www.matematiksel.org

Pareto'nun 80'e 20 kuralı: Pareto İlkesi

Vilfredo Pareto

Vilfredo Frederico Damaso Pareto, 1848 yılında İtalya’da doğmuş bir İktisatçı ve Sosyolog. İtalya’daki toplam arazilerin %80’ine, nüfusun %20’lik bir kısmının sahip olduğunu gözlemlemiş ve daha sonra aslında hayatın çoğu alanında bu modelin doğrulunun geçerli olduğunu fark etmiş. Bu keşfine de kendi ismini vermiş: Pareto kuralı.

Pareto Kuralı Nedir?

6 Sigma‘da da kullanılan Pareto ilkesi ya da 80 20 kuralı olarak bilinen bu kural kabaca eylemlerin %20’sinin sonuçların %80’ine denk geldiğini ifade eder. Yani öngörülebilir belirsizlik diyebiliriz.

Konunun daha iyi pekişmesi için bir kaç örnekten yararlanalım:

 • Dolabınızda bulunan kıyafetlerinizin %20’sini, tüm zamanınızın %80’inde giyersiniz.
 • Dünyanın en zengin %20’si dünya gelirlerinin %80’ine sahip. 
 • Pareto’ya göre dünya üzerindeki tüm ülkelerde nüfusun %20’si, gelirlerin %80’ine sahip.
 • Trafikte meydana gelen kazaların %80’ini, yapılan hataların %20’si meydana getirir.
 • İş dünyasındaki bir firma gelirlerinin %80’ini, kaymak tabaka denilen müşteriler’den yani müşterilerinin %20’lik bir kısmından elde eder.
 • Satılan ürünlerin %20’si, toplam kârın %80’ini oluşturur.
 • Aynı şekilde yine iş dünyasında bir firmada yapılan işlerin %20’si, gelirin %80’ini oluşturur.
 • Öğrencilerin sınava girdiklerinde gördükleri soruların %80’i, sınav öncesinde çalışmalarının ve yaptıkları hazırlıkların %20’sinden çıktığını görebilirler.
 • Microsoft demiş ki: Hata raporlarının %20’sine çözüm ürettiklerinde meydana gelen sıkıntıların %80’i gideriliyor. (yine de hatalarıyla ve mavi ekranlarıyla ünlü 🙂 )
 • Örnekleri çoğaltmak mümkün…

Pareto Kuralı’na derinden inanan  ve dolayısıyla iş modellerine uygulayan firmalardan biri Google. 2007 yılından beri Google aldığı bir karar sonucu çalışanlarının iş yerindeki zamanının %20’sini, yani tam 1 gününü çalışanların kendi projelerine ayırmalarına izin verir. Google’ın yöneticileri Eric Schmidt ve Jonathan Rosenberg, Google Nasıl Yönetiliyor adlı kitabında (Orjinali: How Google Works) söylediğine göre gelirlerinin %80’ini aslında çalışanların vaktinin %20’sinden (sadece 1 günlerini ayırıp dilediğince geliştirdikleri projelerinden) kazandıkları gerçeği ise yukarıdaki tüm örneklere kıyasla inanılması daha zor olan bir gerçek. Yani dünyanın en değerli ikinci şirketi, inovasyon modelini Pareto’ya göre oluşturmuş ve kesinlikle işe yaradığını belirtiyor.

Teknoloji Dünyasında Pareto’nun İzleri

İş dünyasında çoğu firma gelirinin %80’ini oluşturan o %20’lik etkenleri bulup onlara daha fazla zaman ayırıyor ve dolayısıyla daha çok gelir elde ediyor. Tıpkı Google’ın AngularJS Projesi gibi. 2009 yılında Misko Hevery’nin kişisel bir projesi olarak başlayan AngularJS, istemci taraflı bir framework. 2010 yılında Feedback projesi geliştirilirken 17 bin satıra çıkan kod satırını Misko Hevery kendi framework’u ile 2 haftada çok daha az satırla yazıp bitirebileceğini iddia etmiş ve 2 haftanın sonunda sadece 1500 satır kodla işi yerine getirebilmişti. Böylece adını herkese duyuran AngularJS %20’lik zamanın ayrıldığı bir hobi proje olmaktan çıkıp, Google tarafından desteklenen açık kaynak kodlu bir proje haline getirildi ve projenin başına da Misko Hevery geçirildi. Ekibiyle beraber artık projesinin üzerinde tam zamanlı olarak çalışan Misko Hevery ve Google’ın inovasyon ve yönetim anlayışı sayesinde, AngularJS günümüzün en popüler JavaScript projesi olmakla beraber, Google tarafından 100ü aşkın projede kullanılmıştır.

Hayatımızda Pareto’nun Yeri…

Sonuç olarak Pareto İlkesini hayatın her alanında görebilmekteyiz. Son vereceğim örnek ise herkesin üzerinde düşünmesini gerektiren cinsten.

 • Hayatınızda mutlu hissettiğiniz zamanların %80’i, hayatınız boyunca yaptıklarınızın %20’si sayesindedir.

Sizce de, %20’lik bir vaktinizi ayırdığınız mutluluk projenizi artık tam zamanlı hale getirmeniz gerekmiyor mu?

oktayergun.com.tr

PARETO YEMNL MAL MAVRLK BAIMSIZ DENETM DANIMANLIK LTD. T.

» Amortisman Snr » Vergiden Mstesna Yemek Bedeli » Emlak Vergisi Oranlar » Fatura Dzenleme Snr » Deer Art Kazanlar stisna Tutarlar » Kdem Tazminat Tavan » Usulszlk Cezalarna Ait Cetvel » Yllk cretli zinler
HESAPLAMALAR GB - Gecikme Zamm ve FaizNetten Brte cretBrtten Nete cretKdem ve hbar TazminatMaa HesaplamalarMotorlu Tatlar vergisi _______________________________________________  SORGULAMALARAdres Kayt SistemiNoter Defter GiriiE-BeyannameResmi gazeteMerkez Bankas Kurlar T.C. Kimlik No Sorgulama Vergi KodlarKURUMU Adresleri Kasko Deeri SorgulamaBelediye AramaHava Durumu Posta Kodu SorgulamaBilinmeyen Numaralar (11811) Src Ceza Puan TCDD Bilet Sat RezervasyonDeniz Otobs Tarifesi Milli Piyango Sonularller Aras Mesafe renmeKarayollar Yol HaritasMotorlu Tat Sorgulamas ve Kredi Kart ile demeNbeti Eczaneler ADSL Kota Sorgulama Cep Telefonu IMEI Sorgulama (*#06# tulaynz)IP Adresimi Gster (My IP Information) Kandilli Rasathanesi Son Depremler TEDA Fatura Sorgulama kur lanlar lanlar  DEVLET KURUMLARIDevlet Planlama TekilatE-DevletEmniyet Genel MdrlGelir daresi BakanlHazine MstearlKamu hale KurumuMerkez BankasMersisMeteoroloji leri G.M.Sosyal Gvenlik KurumuTapu ve Kadastro G.M.Trk ekerTrkiye statistik Kurumu  SGK e-BildirgeSGK Hizmet Dkm SorgulamaNe Zaman Emekli Olabilirim Sigortallk Tescil Kayd Tespiti SGK Vizite Giri Sistemi Sigortal e Giri ve ten Ayrl Bildirgeleri SGK E-Borcu YokturEmekli Maanz renebilirsiniz_______________________________________________  BAKANLIKLARAdalet BakanlBabakanlkBilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlCumhurbakanlalma ve Sosyal Gvenlik Bakanlevre ve ehircilik BakanlOrman ve Su leri BakanlDileri BakanlEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlileri Bakanl Gda, Tarm ve Hayvanclk BakanlKltr ve Turizm BakanlMaliye BakanlMilli Eitim BakanlMilli Savunma BakanlSalk BakanlUlatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl  BANKALARAkbankAlbaraka Trk AnadoluBankDenizBankFinansBankGaranti BankasHalkBankHSBC BankasMerkez BankasekerBankTEBTeksilBankTrkiye Finans KatlmVakfBankYap KrediZiraat Bankas_______________________________________________  YMM ODALARIAdana YMM OdasAnkara YMM Odas Antalya YMM Odas Bursa YMM Odas Eskiehir YMM Odas Gaziantep YMM Odas stanbul YMM Odas zmir YMM Odas_______________________________________________  SMMM ODALARIAdana SMMM Odas Aksaray SMMM OdasAnkara SMMM OdasAntalya SMMM Odas Artvin SMMM OdasAydn SMMM Odas Balkesir SMMM OdasBilecik SMMM Odas Bolu SMMM Odas Bursa SMMM Odas anakkale SMMM Odasorum SMMM Odas Denizli SMMM Odas Dzce SMMM Odas Edirne SMMM Odas Elaz SMMM Odas Erzurum SMMM Odas Eskiehir SMMM OdasGaziantep SMMM OdasHatay SMMM Odas Isparta SMMM Odas stanbul SMMM Odaszmir SMMM OdasKahramanmara SMMM Odas Karabk SMMM Odas Kayseri SMMM Odas Kocaeli SMMM Odas Konya SMMM OdasMalatya SMMM Odas Mardin SMMM Odas Mersin SMMM Odas Mula SMMM OdasOrdu SMMM Odas Rize SMMM Odas Sakarya SMMM Odas Samsun SMMM Odas Sinop SMMM Odas anlurfa SMMM OdasUak SMMM Odas Yalova SMMM Odas Yozgat SMMM Odas Zonguldak SMMM Odas _______________________________________________  GAZETELERAkam GazetesiAnayurt Gazetesi Birgn GazetesiBugn GazetesiCumhuriyet Gazetesi Deniz Ticaret GazetesiDnya Gazetesi Ekonomik zm GazetesiEvrensel GazetesiFanatik GazetesiFotoma GazetesiGazete OkuGzlem Gazetesi Gne GazetesiHrriyet Gazetesi > Kbrs Gazetesi Milli GazeteMilliyet Gazetesi Ortadou Gazetesi nce Vatan Gazetesi Posta GazetesiRadikal GazetesiSabah GazetesiSzc GazetesiStar GazetesiTakvim GazetesiTurizm Gazetesi Hurriyet Daily News Trkiye Gazetesi Vatan GazetesiYeni Asya Gazetesi Yeni Mesaj Gazetesi Yeni afak Gazetesi Zaman Gazetesi  TELEVZYONLARAtvBursaspor TvBeikta TvCNN TRKDigitrkDream TvEge TVFlash TvFenerbahe TvHabertrkKanal 1Kanal 7Kanal AKanal DKral TvLig TVMuhasebe TvNTVMSNBCNumber One TvPowertrk FMShow TvStar TvTGRTTRT 1-2-3-4-INT-TURKTV 5TV 8TV 360Ulusal Kanal 

Ziyareti Saymz: 112610

paretoymm.com


Смотрите также